ไขข้อข้องใจ เงินช่วยเหลือเกษตรกร 15000 ใครได้และไม่ได้

ไขข้อข้องใจ เงินช่วยเหลือเกษตรกร 15000 ใครได้และไม่ได้

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า จากกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือ 15000 บาท ให้กับครอบครัวเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือนนั้น โดยยึดข้อมูลที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมกับตรวจสอบฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ซึ่งบางคนอาจเกิดคำถามที่ว่าทะเบียนเกษตรกรคืออะไร หากต้องการเข้าร่วมต้องทำอย่างไรบ้าง Sanook Money มีคำตอบจาก เพจเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาฝากกัน

คำถาม ทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. คืออะไร

คำตอบ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพ และการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบ ทบก.01 เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ และได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ

คำถาม การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรคืออะไร

คำตอบ การแจ้งปลูกพืชทุกรอบการผลิต

เปลี่ยนแปลงข้อมูลครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร เช่น เปลี่ยนหรือแก้ไข กิจกรรมการเกษตรและสมาชิกในครัวเรือน

คำถาม เกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

คำตอบ บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ เดือน ต.ค.56 เป็นต้นมา)

ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้

1 ทำนา หรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

2 ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือเพาะเห็ด หรือปลูกพืชอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

3 ปลูกไม้ผลยืนต้น หรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

4 ปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป

5 เลี้ยงแม่โคนมตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป

6 เลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

7 เลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป

8 เลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป

9 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

10 ทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

11 ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

12 เพราะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรกรอื่นๆ ซึ่งหมายถึง เลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรงชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์ และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

13 ประกอบการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1 ถึง 12 และมีรายได้ตั้งแต่ 8000 บาทต่อปีขึ้นไป

คำถาม ทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลอะไรบ้าง

คำตอบ มีข้อมูล 9 หมวด

1 ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

2 สมาชิกครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร

3 การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร

4 การประกอบกิจกรรมการเกษตร

5 แหล่งน้ำ

6 เครื่องจักรกลการเกษตร

7 หนี้สิน

8 รายได้

9 การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ

การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกรถือเป็นความผิดทางกฎหมายตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

คำถาม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องทำอย่างไร

คำตอบ ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึ้นทะเบียนได้ 1 คน

ยื่นแบบ ทบก.01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน > เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล > ตรวจสอบข้อมูล > ติดประกาศในชุมชน 3 วัน > เจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลในระบบ > การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์

ช่วง cd 19 ยื่นแบบ ทบก.01 ให้ผู้นำชุมชน หรือ อกม. รวบรวมส่งสำนักงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดแบบ ทบก.01 ได้ที่ http://farmer.doae.go.th

แอปพลิเคชั่น Farmbook ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่แปลงใหม่ได้

คำถาม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างไร

คำตอบ 1 ตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับกระทรวงมหาดไทย

2 ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดิน กับกรมที่ดินและ สปก.

3 ตรวจสอบทางสังคมผ่านการติดประกาศข้อมูลในชุมชน หากมีการคัดค้านมีคณะทำงานระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งแปลง-วัดพื้นที่

4 วัดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน (ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 10 ล้านแปลง)

คำถาม เมื่อใดต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

คำตอบ เมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบและเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรดังนี้

รายใหม่ แปลงใหม่ / รายเดิม แปลงใหม่ ยื่นแบบ ทบก.01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน > เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล > ตรวจสอบข้อมูล > ติดประกาศในชุมชน 3 วัน > เจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลในระบบ > การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์

รายเดิม แปลงเดิม ปรับปรุงผ่าน แอปพลิเคชั่น Farmbook

คำถาม สถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

คำตอบ เสียชีวิต

เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

แจ้งเลิกประกอบการเกษตร

แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี

เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลังสำหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ 23 มิ.ย. 2560

ทีมา dailyliveexpress


แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon