บางจังหวัด ยังห้ามขายเหล้า เบียร์ ต่ออีก 1 เดือน

บางจังหวัด ยังห้ามขายเหล้า เบียร์ ต่ออีก 1 เดือน

หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) สรุปว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

โดยมีตอนหนึ่ง ระบุถึงการอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดได้ แต่ต้องซื้อกลับไปกินที่บ้าน งดเว้นการรวมตัวการดื่ม และห้ามกินที่ร้าน ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าว เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป
 
ล่าสุดจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ก่อนมีมติคคำสั่งเพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด 19 ซึ่งลงนามโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย
1.ห้ามบุคคลภายออกนอกเคหสถานระหว่าง 22:00 น.ถึง 14:00 นของวันรุ่งขึ้น 2.ห้ามผู้ใดทำกิจกรรมบางอย่างดังต่อไปนี้ คือ 1.ห้ามการใช้อาคาร สถานที่ของโรงแรมและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแต่การดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2.ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน อาจมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ได้ง่าย 3.ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา
4.ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่มีผู้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด 5.ให้ผู้ซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในเขตพิษณุโลกให้แยกกักกัน หรือที่ราชการกำหนดไว้ โดยมติดังกล่าว มีผลไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63
 
รายงานข่าวแจงว่าระบุว่าทั้ง 5 ข้อมาตรการที่ยังต้องมีการควบคุมออกไปอีก 1 เดือน โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุรานั้น มีเหตุผลเนื่องจากยังมีผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ทำให้มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีป้องกันการแพร่ระบาดออกไปอีก
จากข้อกำหนดดังกล่าวโดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุราไปอีก 1 เดือน นั้น ส่งผลให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก ได้ปิดป้ายประกาศตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมิให้ลูกค้ามาถามซื้อกันต่อไปอีก 1 เดือน
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon