เราไม่ทิ้งกัน พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ คลัง เตรียมเปิดขาย 14 พฤษภาคม

เราไม่ทิ้งกัน พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ คลัง เตรียมเปิดขาย 14 พฤษภาคม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวเรื่องการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน ของ กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระกระจายของ cd 19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

พันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน 50000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

ด้าน แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มเติมว่าการจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

โดยสัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร และสัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปเงื่อนไขการจำหน่ายได้ ดังนี้

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินจำหน่าย วงเงินไม่เกิน 50000 ล้านบาท ออกเพิ่มเติมได้วงเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงิน cd 19 ไม่เกิน 200000 ล้านบาท

ดอกเบี้ย รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.00ต่อปี

ปีที่ 2 ถึง 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.25ต่อปี

ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.50ต่อปี

ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.00ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี)

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

ปีที่ 1 ถึง 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ2.50ต่อปี

ปีที่ 4 ถึง 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.00ต่อปี

ปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3.50ต่อปี

ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ4.00ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2563

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน ของ กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่จำหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อ และวงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง โดยในวันที่จำหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อ วงเงินจำหน่าย(ล้านบาท) วงเงินซื้อขั้นสูงต่อราย/รวมทุกรุ่น/ต่อธนาคาร (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)

จำนวนการซื้อ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง

ช่วงที่ 1 (วันที่ 14 – 20 พ.ค. 2563)

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

1,000 และ 50,000

2,000,000 ช่วงที่ 2 (วันที่21 – 27 พ.ค. 2563)

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย

วงเงินจำหน่าย ที่เหลือจากช่วงที่ 1 1,000

2,000,000 ช่วงที่ 3 (วันที่ 28 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563)

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร*

วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2 1,000 บาท

ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อ ไม่จำกัด

นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

ผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถทำรายการซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ตามตารางการจำหน่ายช่วงที่ 1 - 3 หมายเหตุวงเงินจำหน่ายในแต่ละช่วงไม่นับรวมกันหากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

การจ่ายดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายนและวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี วันครบอายุไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573 ช่องทางการจำหน่าย

BOND DIRECT Application: ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย

ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ สบน. ได้แจ้งให้ธนาคารตัวแทนจำหน่ายปรับวิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ cd 19 ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงการใช้งาน BOND DIRECT Application จาก สบน. ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกไปชำระเงินที่สาขาธนาคารหรือผ่าน Krungthai NEXT ได้


แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon