กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 15000 บาท

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 15000 บาท

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประกาศจากกระทรวงการคลังถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน จำนวน 15000 บาท โดยจะแบ่งเป็น 3 รอบ รอบละ 5000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์co vid19ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทางธนาคารเกษตรกรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะกลุ่มพืช ประทง รวมถึงปศุสัตว์ โดยใช้งบทั้งหมดราว 150000 ล้านบาท กำหนดโควต้าเกษตรกรที่ปรับปรุง ขึ้นทะเบียนไว้ 10 ล้านคน คนละ 15000 บาท แบ่งจ่าย 3 รอบ รอบละ 5000 บาท

โดยสำหรับเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่เคยขึ้นปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียน สามารถดำเนินการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือได้ดังนี้
1 เกษตรกรรายใหม่
นำบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
2 เกษตรกรรายเดิม
ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง
3 ยกเลิกเป็นเกษตรกร

ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ท่านดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอแจ้งยกเลิกการเป็นเกษตรกรหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของco vid19
1 ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์
2 กรณีเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ให้เป็นไป ตามเกณฑ์ดังนี้
2.1 การเลี้ยงแม่โค ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
2.2 การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
2.3 การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
2.4 การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
3 กรณี จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2 ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ชนิด
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ปรับปรุง ขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์ ได้ดังนี้
1 เข้า Line: @dldthailand
2 กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3 กดปุ่มตรวจสอบ


อย่างไรก็ตามในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร จะปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย และจะเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้รีบไปลงทะเบียนได้ที่กรมเกษตรกรใกล้บ้าน
ขอบคุณข้อมูล ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมปศุสัตว์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon