รีบเลย ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือของชาวเกษตรกร หมดเขต 15 พฤษภาคมนี้

รีบเลย ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือของชาวเกษตรกร หมดเขต 15 พฤษภาคมนี้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดเผยว่า เกษตรกระผู้ปลูกพืช ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวนทั้งหมด 8071215 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563การดำเนินการคัดกรองนั้น กรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุงปี 2563 ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยแยกข้อมูลเป็นเกษตรกรดังนี้

เกษตรกรกลุ่ม 1 เป็นเกษตรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62และ63 ขณะนี้กระส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 6.4 ล้านราย เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรองความซ้ำซ็อนในการเป็นการเกษตรกร
ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตร สำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 62 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งเป็น

เกษตรกรกลุ่ม 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเปิดให้บริการเกษตรกรไม่เว้นวันหยุด ทั้งนี้พบว่ายังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563และ2564 เพราะต้องรอน้ำฝน แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกและดูแลเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรได้เข้ามายื่นแบบแสดงความจำนงการปลูกพืชได้
เกษตรกรกลุ่ม 3 สามารถยื่นแบบคำร้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน อกม. ผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐในตรี เพิ่มเติม เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรณีที่ได้รับผลกระทบของco vid19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากco vid19 ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการนี้ ทั้งนี้ ธกส จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
โดยเกษตรกรทั่วไปทั้ง 3 รูปแบบ สามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางกรมส่งเสริมเกษตรกร โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกันขอบคุณข้อมูล จากเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

เรียบเรียง dailyliveexpress
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon