ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ กองสลากฯ คืนเงินคนจองสลาก รอบ 16 เมย 63

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ กองสลากฯ คืนเงินคนจองสลาก รอบ 16 เมย 63

วันนี้ 2 พ.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการบริหารสลากในสถานการณ์covid-19
เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์ covid-19 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 ก.พ.2563 ทำให้มีผู้ติดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในวงกว้างอย่างรุนแรง และรวดเร็ว


เพื่อป้องกันการแพร่ของ covid-19 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการควบคุม การแพร่ของ covid-19
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 1 มาตรา 13 และมาตรา 13 7 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการออกรางวัล พ.ศ.2555 ข้อ 18 ประ กอบมติคณะกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสลาก ดังนี้

1.เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากวันที่ 1 เม.ย.2563 จากวันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นวันที่ 2 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2.คืนเงินของผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ รอบวันที่ 16 เม.ย.2563 ที่ได้มีการจำหน่าย สลากในระบบจองล่วงหน้าสลาก เมื่อวันที่ 20-21 มี.ค.2563 ตามหมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้
3.ระงับการจำหน่ายสลาก วันที่ 16 เม.ย.2563 และวันที่ 2 พ.ค.2563 ที่จะจำหน่ายในเดือนเม.ย.2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค.2563
พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.การสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon