เงื่อนไข ที่คนไทยในญี่ปุ่น จะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 1 แสนเยน

เงื่อนไข ที่คนไทยในญี่ปุ่น จะได้รับเงินช่วยเหลือ รายละ 1 แสนเยน

วันที่ 5 พฤษภาคม เพจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 在東京タイ王国大使館 ได้มีการเผยรายละเอียด สำหรับคนไทยที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นที่รับเงินช่วยเหลือ โดยระบุว่า
รายละเอียดการขอรับเงินเยียวย า 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น หากท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2020
คำชี้แนะสำหรับเงินจ่ายพิเศษ 1 แสนเยน มีรายละเอียดดังนี้
ผู้เข้าข่าย
ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน 2020
ยื่นคำขอได้เมื่อไหร่
วันเริ่มรับคำขอวันแรก จะถูกกำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคำขอให้ทางไปรษณีย์ให้โดยเร็วที่สุด ขอให้ยื่นคำขอภายในสามเดือนนับจากวันเริ่มรับคำขอวันแรก

จะยื่นคำขอได้อย่างไร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเอกสารคำขอที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของท่านไปให้ทางไปรษณีย์ เพื่อป้องกัน Covid 19 ขอความกรุณายื่นคำขอทางไปรษณีย์หรือออนไลน์

เพิ่มเติม

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon