แจกจริง เปิดหลักเกณฑ์ รับเงินช่วยเหลือ 2000 เตรียมรับเงินได้เลย

แจกจริง เปิดหลักเกณฑ์ รับเงินช่วยเหลือ 2000 เตรียมรับเงินได้เลย

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัด พม. ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. กล่าวว่า กรณีการขอรับเงิน รายละ 2,000 บาท จากกระทรวง พม.ที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นั้น

กระทรวงมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน ดังกล่าวสำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ และผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ covid-19
กระทรวง พม.พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไร มีความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด และต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน ถึงแม้จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้าง แต่ผู้ที่จะได้รับเงินต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ

เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเงินรายละไม่เกิน 2,000 บาท
นางพัชรี กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวง พม. สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค.2563 โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด
หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อน อยู่ในสภาวะยากลำบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พมจ ได้ทุกจังหวัด ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สายด่วน พม. โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม. โดยกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่


แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon