รวม 20 ข้อสงสัยในการรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร

รวม 20 ข้อสงสัยในการรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร

ในตอนนี้มีหลายโครงการมากมายที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก co vid19 รวมถึงโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 5000 บาท สำหรับวันนี้ ทีมข่าว ได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อสงสัยจากประชาชน ทั้งหมด 20 ข้อ ในการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 ดังนี้
1.ในกรณีมีการอุทธรณ์ จะมีขั้นตอนอย่างไร2. สถานที่สําหรับไปขออุทธรณ์ตอบเกษตรอําเภอประมงจังหวัด อําเภอปศุสัตว์จังหวัด อําเภอหม่อนไหม ภูมิภาคสํานักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ภูมิภาคยาสูบการยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
3.การจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคลตอบเป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น
4.แผนการดําเนินการ การช่วยเหลือเกษตรกร เป็นอย่างไรตอบรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ รอบแรก ตัดยอด ณ 30 เมษายน 63 รอบสอง วันที่ 1 ถึง15 พฤษภาคม 63 ครับโดยคาดการณ์ว่า หากไปคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือ co vid19 แล้วรอบแรก จะได้รับ 5000 บาท ก่อนตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 63 รอบสอง จะได้รับ 5000 บาทภายใน สิ้นเดือน พฤษภาคม 63

5.มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินช่วยเหลือในกรณีที่ผ่านการพิจารณาตอบให้ติดต่อไปที่ ธกส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 025550555
6.ถ้าไม่มีบัญชี ธกส แล้วจะดําเนินการอย่างไร
6.1 ตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกร
6.2 ให้ติดต่อไปที่ ธกส สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 025550555
7.บุตรหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรนี้หรือไม่ตอบ ได้หากบุตรหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ8.เกษตรกรยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ตอนรับเงิน หรือว่าเงินจะเข้า บัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยอัตโนมัติตอบหากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกร ของ ธกส แล้ว และได้รับสิทธิ์การช่ววยเหลือเกษตรกร โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆเพิ่มเติม ซึ่งเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ อาจต้องถาม ธกส เพิ่มเติม ถ้าเกษตรกรเป็นสมาชิก ธกส มีบัญชีแล้วไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิจะได้หรือไม่
9.กรณีเกษตรกรที่ต้องสละสิทธิ อาทิ วุฒิสมาชิก จะต้องดําเนินการอย่างไรตอบสามารถทําได้โดย ทําหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอีกช่องทางได้แก่การขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตอนนี้กําลังพัฒนาเว็บไซต์อยู่
10.ขอสอบถามกรณีผู้รับจ้างกรีดยาง จะได้รับเงินช่วยเหลือมั้ย ตอบได้ในรอบที่ 2 หากผู้รับจ้างกรีดยางผู้นั้น ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย หรือ สกย. โดยขอให้ไปติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงาน สกย. ในพื้นที่
11.ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ จะได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์ช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กําหนดไว้
12.กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรด้านพืช และบุตรชายเลี้ยงโค 5ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้สิทธิ์ช่วยเหลือหรือไม่ ในกรณีนี้ ทั้งพ่อ และบุตรชายจะได้สิทธิ์ช่วยเหลือ ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม
13.เกษตรกรที่ได้เงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ์อะไร รอบต่อๆ ไป ใช้หลักเกณฑ์อะไรและจะได้เมื่อไรตอบจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กําหนด ต้องไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม โดยจะได้ในรอบแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
14.เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชยรายได้ตอบเกษตรกรยังได้รับสิทธิเงินชดเชยอื่นได้ตามเงือนไขที่กําหนดเช่นเดิม
15.หัวหน้าครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกในครัวเรือน ทํางานราชการ รับจ้าง เป็นพ่อค้าแม่ค้า จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ หัวหน้าครัวเรือนรายนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้ต้องไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม16.กรณีครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกที่ได้รับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ ในกรณีนี้ หัวหน้าครัวเรือนยังได้รับเงินช่วยเหลือหากตัวหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในโครงการไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม
17.กรณี กลุ่มที่ไปปรับปรุงทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ไม่มีเอกสารสิทธิ จะได้รับเงินช่วยเหลือ หรือไม่ เพราะ กลุ่มแรกที่มีทะเบียนเกษตรกรและมีการ update แล้ว ปี 62 ปี 63 ไม่มีเอกสารสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ ให้ไปติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน จะได้รับสิทธิ์ทุกคน
18.โดนตัดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร สมาชิกที่ช่วยทําเกษตร แต่พอมาเช็คสิทธิ ช่วยเหลือเกษตร แล้วไม่มีรายชื่อ จะต้องทําอย่างไรตอบให้อุทธรณ์ตามช่องทางที่ภาครัฐจัดให้
19.สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด จะสิ้นสุดเมื่อเสียชีวิต เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ได้แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สําหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60
20.การแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดหรือไม่ตอบการแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม อาจต้องติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon