คนเกิด 4 วัน ด ว งชะต าพุ่งแรง รับโช คใหญ่ เรื่องไม่ดีจะหมดไป

วันอาทิตย์

เป็นช่วงแห่งการเงินการงานที่ประสบความสำเร็จ จะมีความเจริญรุ่งเรืองและโ ช คเข้ามาถึง ใครที่ไม่เคยมีโ ช คเกี่ยวกับตัวเลขบ้างเลย ต้องบอ กก่อนเลยนะว่ามีโอ กาสสูงมากที่จะได้จับเงินแ ส น เงินล้ า นในช่วงระยะเวลาไม่เกินมกราคมปีหน้าแน่นอน หาโ ช คในรอบนี้ของคนดีขอให้เก็บเอาไว้ ขอให้มีสิ่งดีๆเกิ ดขึ้นด้วยเถิดแนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ เพราะจะนำพาเรื่องดีๆ เข้ามาอย่ างแน่นอนสาธุวันพฤหัส

สำหรับคนที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี แต่ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าในช่วงชีวิตที่ย ากลำบ า กของคุณ 6 ปีที่ผ่านมานั้นเ หนื่อ ยมามากท้อแท้มามากแล้ว มีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเสมอ ทำอะไรก็ไม่เคยประส บความสำเร็จกับเขาบ้างเลยทั้งๆที่ทำทุกสิ่งทุกอย่ างด้วยความตั้งใจจริงเสมอ มา สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเ ว ร ก ร ร มที่ติ ดตัวคุณมาตลอ ด
และแน่นอนว่ามันกำลังจะผ่านพ้ นไปตั้งแต่ในรอบวันนี้จนถึงในช่วงก่อนปีใหม่ แนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนา ทำจิ ตใจให้ผ่องใส พย าย ามช่วยคนที่เขาลำบ า กกว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเอง
พาผู้มีพระคุณไปกินข้าว จะส่งผลให้ชีวิตคุณเจอ กับเรื่องราวดีๆแน่นอน ช่ ว งนี้การทำงานค่อนข้างเ หนื่อ ยและย า ก ลำบ า ก แต่ขอให้อ ดทนอีกสักระยะหนึ่ง มันจะผ่านพ้ นไปได้ด้วยดีเสมอวันพุธ

มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อ ยกล้าแสดงออ กหรือแสดงความคิดเห็นออ กไปสักเท่าไหร่ คุณเป็นคนดีมีน้ำใจมักจะช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเสมอ แต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นสิ่งที่ได้กลับมา กลับกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามในย ามที่คุณลำ บ า กไม่มีใครช่วยเลย แต่ในย ามที่มีคนลำบ า ก

กลับกลายเป็นว่าเขาคนนั้นมักจะติ ดต่อเข้ามาให้คุณช่วยอ ยู่บ่อ ยครั้งช่ วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่ วงเวลาแห่งความสุขความรุ่งเรือง จะมีความยิ่งใหญ่เกิ ดขึ้น แนะนำว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากแล้วจะพ้ นปัญหาจะมีแต่ความร า บรื่นเกิ ดขึ้นในชีวิตของคุณวันอังคาร

ให้ร ะ มั ด ร ะ วั งในเรื่องของเ ค ร า ะ ห์ก ร ร มส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเงินเป็นหลักร ะ วั งเรื่องการยืมเงินแล้วไม่ได้คืน ปัญหาเกี่ยวกับการเงินการติ ดต่อเจรจา นอ กจากนั้นเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิ ดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หน้าย าวไปถึงในช่วงปีใหม่ ขอแนะนำเลยว่าช่วงสัปดาห์นี้ให้พ ย า ย า ม หาความสุขเข้าตัวโดยเ ฉ พ า ะ

ที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญ สวดมนต์ภาวนาก่อนนอนแล้วจะมีสิ่งดีๆในชีวิต สำหรับในช่วงนี้หากกำลังจะเริ่มทำอะไรสั กย่ างหนึ่งแนะนำว่าให้รีบทำจะดีที่สุด เพราะสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณช่ ว งสัปดาห์หน้านี้แล้ว เก็บโ ช คของคุณไว้แล้วจะมีความสุขดีๆเข้ามาสาธุ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon