บ.ฟูจิคูระ ปราจีนบุรี ปิดกิจการ จ่ายเงินเดือน 75 เปอร์เซ็นต์

บ.ฟูจิคูระ ปราจีนบุรี ปิดกิจการ จ่ายเงินเดือน 75 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า เพจสหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี เผยแพร่ประกาศของ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เรื่อง หยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวตามมาตรา 75 เฉพาะโรงงานปราจีนบุรี1 โดยระบุข้อความว่า เนื่องจากผลกระทบของการแพร่กระจายของ cd 19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าปรับลดยอดการสั่งซื้อลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปอีก อีกทั้งยังพบปัญหาความล่าช้าในการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้การวางแผนการผลิตไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับแผนกำลังคน
หลายครั้งที่เตรียมกำลังคนไว้แล้ว แต่วัตถุดิบไม่สามารถจัดเตรียมได้ ทำให้ต้องจัดกำลังคนไปทำงานอื่นที่อยู่นอกแผนการผลิตที่ไม่มีในคำสั่งซื้อจากลูกค้า และบางช่วงมีวัตุดิบเข้ามาแต่ไม่ได้จัดเตรียมกำลังคนไว้เพียงพอทำให้ต้องมีการเปิดการทำงารล่วงเวลา ส่งผลให้ประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุนการผลิตลดลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวตามมาตรา 75 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้น บริษัทขอแจ้งให้พนักงานที่ประจำอยู่ที่โรงงานปราจีนบุรี หยุดงานตามวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.หยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราว ในเดือน พ.ค. 2563 จำนวน 3 วัน ได้แก่
จันทร์ที่ 18 พ.ค.63
เสาร์ที่ 23 พ.ค.63
จันทร์ที่ 25 พ.ค. 63
2.หยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราว ในเดือน มิ.ย. 2563 จำนวน 7 วัน ได้แก่
จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 63
เสาร์ที่ 6 มิ.ย. 63
จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 63
จันทร์ที่ 15 มิ.ย. 63
เสาร์ที่ 20 มิ.ย. 63
จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63 และ จันทร์ที่ 29 มิ.ย. 63
3 โดยบริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานในวันหยุดดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 75 ต่อวันของฐานเงินเดือนของพนักงานได้รับปัจจุบัน
โดยคำนวณดังนี้
พนักงานประจำรายเดือน (อัตราค่าจ้างรายเดือน/30) x75/100
พนักงานประจำรายเดือน อัตราค่าจ้างรายวัน x(75/100)

4.สิทธิการได้รับสวัสดิการของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท
5.วันทำงานอื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามปกติที่กำหนดไว้ในปฏิทินการทำงานประจำปี 2563
6.บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา ทางบริษัทโรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี ได้ออกประกาศโครงการสมัครใจลาออก 2020 มาแล้วด้วย
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กสหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon