8 สถานที่เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร

8 สถานที่เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร ที่มีการอนุมัติจ่ายเงินครอบครัวละ 15,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นเเวลา 3 เดือน ความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร และการอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร โดยระบุว่า ในส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท 3 เดือน วงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมาเกษตรกร

ส่วนเกษตรกร ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร โดยสามารถไปขออุทธรณ์ ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 ถึง 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ถึง 4
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด สาขา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกษตรกร

โดยเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.2563 ถึง 5 มิ.ย.2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งเกษตรกรในกลุ่มที่ 3 ซึ่งยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกนั้น การยื่นเรื่องอุทธรณ์ ก็จะทำได้หลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เบื้องต้น สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร ได้ผ่านเว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร.comคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้อุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร โดยสามารถไปขออุทธรณ์ ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon