คลังลุยต่อ เดินหน้าโครงการใหม่ ต่อจากเราไม่ทิ้งกัน

คลังลุยต่อ เดินหน้าโครงการใหม่ ต่อจากเราไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวการดำเนินมาตรการดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก co vid19 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการแพร่ของ co vid19 ด้วยการสานต่อโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัย co vid19และจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกัน เพื่อติดตาม สำรวจ และรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟู คืนอาชีพ คืนรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง
ขณะที่ กระทรวงการคลัง มีข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะส่งทีมเราไม่ทิ้งกันลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สำรวจ ประเมินสภาพความเป็นอยู่ เพื่อทราบความเดือดร้อน และความต้องการพื้นฐานของผู้ได้รับการช่วยเหลือทั่วประเทศอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ จัดให้มีคลินิกหมอคลังเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งต่อยอดมาจากการรับเรื่องร้องทุกข์เงินช่วยเหลือ ตามสาขาของ SFIs ทั่วประเทศ โดยจะให้บริการรับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ บริการทางการเงิน ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น และเมื่อได้รับทราบเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลให้กับประชาชนผู้ร้องทุกข์ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือได้มีอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการคืนความสุข หลังจากหลายธุรกิจมีการปิดกิจการลง ส่งผลให้มีพนักงานและลูกจ้างจำนวนมากต้องตกอยู่ในสภาพผู้ว่างงาน กระทรวงการคลัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมอาชีพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนไป หลังสถานการณ์การแพร่ของ co vid19 สิ้นสุดลง ซึ่งได้มอบหมายให้ SFIs ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคล และภาคธุรกิจอย่างไรก็ตาม พร้อมสร้างตลาดใหม่ ปรับปรุงตลาดเก่าให้ได้มาตรฐาน สะอาด เป็นตลาดและเปิดช่องทาง E Market ตอบสนองความต้องการพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่และผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้บน Platform E Market ของภาครัฐ นอกจากนี้ คลังยังมีนโยบายจัดกิจกรรมสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ ต่อไป เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ได้รับการช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ จากชนบทสู่เมือง จากฐานรากสู่ระดับประเทศ
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon