ตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนเด็ก

ตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนเด็ก

จากข่าวการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมถึงกลุ่มเด็ก อยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง อ่านรายละเอียด คุณสมบัติและหลักเกณ์ว่าท่านสามารถลงทะเบียนให้บุตรหลานของท่านได้หรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกันตนไม่ว่าจะมาตราไหน ก็ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกได้หากเข้าหลักเกณฑ์ ซึ่งไม่ใช่ให้เช็กเพื่อจะลงทะเบียนรับเงิน 1000 บาท 3เดือน แต่ให้เช็กเพื่อลงทะเบียนรับ 600 บาท ถึง 6 ขวบ เพราะเป็นสิทธิ์ของท่าน ท่านต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเอง เมื่อลงทะเบียนไปแล้วต้องรอการตรวจสอบหลายขั้นตอนเงินจะเข้าหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 3 ถึง 8 เดือนคุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์
1.มีสัญชาติไทย พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย
2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
5.ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน มีสัญชาติไทย
6.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
7.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปีคุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์
เอกสารประกอบการลงทะเบียประกอบด้วย
1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน ดร.01 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02 รับเอกสารที่ อบต. เทศบาล สนง.เขต 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน ดร.01
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ดร.02
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งท้อง ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา
7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม
8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่2
สถานที่รับลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงดังนี้
กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400พ่อ แม่ ผู้ปกครองท่านไหน ตรวจสอบคุณสมบัตรของเด็กแล้วว่าเข้าเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเดือนละ 600 บาท ถึง 6 ขวบ ตามสถานที่ข้างต้นได้เลย
ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon