กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครอบครัวละ 15000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน เดือนละ 5000 บาท ซึ่งมีเกษตรกลุ่มแรกได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวน 1 ล้านราย ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา วันนี้ 16 พ.ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID ซึ่งจะมีการโอนเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 63www.moac.go.th

นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสาเหตุต่าง ๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ได้แก่
1.สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 ถึง 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ถึง 4
6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด สาขา
8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป
เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 16 พ.ค. เป็นต้นไป
ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือ ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ผ่านคุณสมบัติได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งคาดว่าในกลุ่มที่ 1 จะสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ครบทุกรายภายในวันที่ 25 พ.ค.63 นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่พบปัญหาในโครงการช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกร 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ และ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon