ยื่นอุทธรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร

ยื่นอุทธรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร

จากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ co vid19 ทั้งจากโครงการเราไม่ทิ้งกันและจากการช่วยเหลือเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เตรียมพร้อมโอนเงิน 5000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านรายล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 ซึ่งมีกรอบการช่วยเหลือไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือ ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย แต่ผ่านคุณสมบัติได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งคาดว่าในกลุ่มที่ 1 จะสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ครบทุกรายภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสาเหตุต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค 8 หน่วยงาน ได้แก่1.สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 ถึง 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ถึง 4
6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน
8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่อจากนั้น นายอนันต์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป

ซึ่งเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านเว็บไซต์อุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คลิก ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไปทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้เกษตรกรทุกรายมั่นใจได้ว่า หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร ซึ่งหากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ท่านสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อรองรับและช่วยเหลือเกษตรกรทุกรายภายใต้โครงการดังกล่าวเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องรอสักครู่ เนื่องจากทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการให้อยู่ค่ะ
ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon