มูลนิธิปิดทองหลังพระ ช่วยภัยแล้งและco vid เพื่อคนไทย

มูลนิธิปิดทองหลังพระ ช่วยภัยแล้งและco vid เพื่อคนไทย

ได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันถ้วนหน้าจริง ๆ สำหรับ co vid19 เช่นเดียวกับปัญหาภัยแล้งที่หลายพื้นที่ของไทยกำลังเผชิญหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นภาครัฐ และเอกชนต่างร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง หนึ่งในหน่วยงานที่ทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดก็คือ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ร 9 ร่วมมือกับภาครัฐนำแนวพระราชดำริมาบรรเทา co vid19 ส่งเสริมอาชีพพัฒนาการเกษตร 34 อำเภอ 3 จังหวัด 83 โครงการมาช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม สอนให้พวกเขายืนด้วยตัวเอง และรู้ว่าการนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ดำเนินชีวิตจะเป็นทางรอดในยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติได้อย่างแน่นอน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ตกงานจาก co vid19 ว่า ทางมูลนิธิยึดแนวทางบูรณาการกับภาคีในรูปแบบ 4 ประสาน คือ ราชการ เอกชน ประชาชน และมูลนิธิ ในฐานะผู้ริเริ่มและประสานแผน จึงทำให้โครงการต่าง ๆ เริ่มได้รวดเร็ว และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยเวลาเดือนเดียวที่มูลนิธิตัดสินใจจะทำก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำต้นทุน สำรวจความคิดเห็นของชาว บ้าน และข้อมูลตลาดสินค้าทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจ จึงมั่นใจว่าเรากำลังทำอะไร เพื่ออะไร

ทั้งนี้มูลนิธิปิดทองหลังพระ มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างงานรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากco vid19 โดยนำมาผนวกกับการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การลงทุน ในระยะที่หนึ่งของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะส่งเสริมการมีงานทำด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ 116 แห่งใน จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้า และเริ่มการพัฒนาแล้ว 83 โครงการ

โครงการช่วยเหลือเรื่องน้ำ

นอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำแล้วมูลนิธิ ยังจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสกหรณ์ และภาคเอกชนส่งเสริมการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มตรงความต้องการของตลาดอีกด้วย จึงจะทำให้เกิดคุณ ประโยชน์หลัก ๆ 3 ด้านคือ เกิดระบบกระจายน้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอาชีพเกษตร เกิดธุรกิจใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด และเกิดความรู้เพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

โครงการช่วยเหลือเรื่องน้ำ

โครงการช่วยเหลือเรื่องน้ำ
ทีมข่าว dailyliveexpress ขอร่วมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ โดยการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ต่อไปค่ะ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon