แ จ ก เ งิ น เ ยี ย ว ย า ให้นักเรียน ค น ละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือนนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Back to schoool

เพื่อลดค่า ค ร อ ง ชี พ ช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ช่วยพ่อแม่และผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกหลานนั้นว่าเป็นเ รื่ อ งที่น่ายินดี นอกจากจะช่วยส่ ง เ ส ริ ม การศึกษาของชาติแล้วก็ยังเป็นการ ก ร ะ ตุ้ น เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในทางอ้อมไม่น้อยกว่าการแจกแพ็คเกจ ก ร ะ ตุ้ น การท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

 
และขอขอบคุณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและช่วย แ ก้ ไ ข ปัญหาค่าใช้ของผู้ปกครองจะต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งจะต้องหางินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การรเรียนและค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน จึงเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บ จากช่วงโควิด
และได้เตรียมเสนอ รั ฐ บ า ล มอบของขวัญวันเปิดเทอม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ปี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทั้งนักเรียนในโรงเรียน รั ฐ บ า ล และโรงเรียนเอกชนคนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นอัตราการระยะเท่าที่มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
แหล่งข้อมูล love3th
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon