ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศอนุมัติ 4 พรก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศอนุมัติ 4 พรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับ ภายหลังผ่านมติจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภา โดย พล อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ

1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

2. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID 2019 พ.ศ. 2563

3. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 4. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวม 4 ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับดังกล่าว

และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณา และลงมติอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับดังกล่าวแล้ว จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ขอบคุณ พระราชกิจจา
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon