ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 6 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 6 พรรค สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังรักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 นั้นพรรคพลังรักต้องดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าพรรคพลังรักไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดย่อมเป็นเหตุให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงประกาศให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ราชกิจจายังเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองอีก 5 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคชาติพันธุ์ไทย พรรคพัฒนาประเทศไทย พรรคฐานรากไทย พรรคพลังครูไทย และพรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย
ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon