ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ย้าย ผู้ว่าฯภูเก็ต

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ย้าย ผู้ว่าฯภูเก็ต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้1.นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
2.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
3.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.นายมณฑล สุดประเสริฐ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ขอบคุณ พระราชกิจจา
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon