กรมการขนส่งทางบก ช่วยเหลือผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ

กรมการขนส่งทางบก ช่วยเหลือผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่ก่อนหน้านี้ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ปิดให้บริการ เพื่อความปลอดภัยประชาชนทุกคน ซึ่งพบว่ามีผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุมากมาย ล่าสุดทางกรมขนส่งทางบกได้มี มาตรการช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้
(1) สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันย ายน 2563

ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน


(2) สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันย ายน 2563
ยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ
(3) สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันย ายน 2563
ยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ และอบรมภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากเดิม ที่ต้องเข้ารับเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบขับรถ ทั้งนี้ สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ต้องตรวจสอบประวัติด้วย

(4) สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ
อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันย ายน 2563
ทั้งนี้ การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ขอให้ประชาชนต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคิวและจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข

หากใครที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงที่ กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ สามารถจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อทำการต่ออายุใบขับขี่
ขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon