สั่งคุมเข้มตำรวจ ห้ามเล่น Tiktok - โซเชียล พร้อมลงดาบถ้าเจอ

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เฟซบุ๊กเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง3 เผยบันทึกข้อความ จเรตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กําชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เนื้อหาระบุว่า

ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีข้าราชการตํารวจ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น "Tik Tok", "Facebook", "Twitter" แสดงพฤติกรรม หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม เป็นการประพฤติตนไม่สมควร ไม่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และ ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและระเบียบแบบแผนของตํารวจ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและ กระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยรวม

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตํารวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม เกิดความ เสียหาย ให้จึงทุกหน่วยถือปฏิบัติดังนี้

1. ให้กําชับข้าราชการตํารวจในสังกัด มิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น "Tik Tok", "Facebook" , "Twitter" แสดงพฤติกรรม หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม อันส่งผลให้ เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยรวม

2. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1. โดยให้ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 อย่างเคร่งครัด

 

3. หากพบหรือปรากฏข้อมูลว่ามีข้าราชการตํารวจนายใดใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยรวม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยข้าราชการตํารวจดังกล่าวและ ผู้บังคับบัญชาตามคําสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 ไปภายในอํานาจหน้าที่โดยเร็ว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon